skip to Main Content

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA PROTOKOL

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“Kişisel Verileri Koruma Mevzuatı”) gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususunda tarafların uyacağı usul ve esaslar ile yükümlülüklerini belirlemek ve 26.11.2020 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere İNTERGEO ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ  SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. (İntergeo) ve Tedarikçi/İşOrtağı arasında imzalanmıştır.

İşbu Protokol’ün konusu, “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması” hükümleri getirilerek ve tarafların buna ilişkin hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Taraflar, Protokol’e aşağıdaki hükümlerin eklenmesi hususunda mutabık kalmışlardır:

 

 • Tedarikçi/İş Ortağı, ticari sözleşmeleri kapsamında İNTERGEO’ya sağlamış olduğu veya sağlayacağı her türlü kişisel verinin Kişisel Verileri Koruma Mevzuatı uyarınca hukuka uygun şekilde işlendiğini ve paylaşıldığını beyan ve taahhüt etmektedi
 • Tedarikçi/İş Ortağı, işbu Protokol ekinde yer alan aydınlatma metnini okuduğunu, anladığını ve hakları

konusunda bilgilendirildiğini ve İNTERGEO ile paylaştığı tüm kişisel veri içeren bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir

ye aslına uygun  olduğunu; ancak paylaşmış olduğ u bilgilerin hatalı, yanıltıcı olması veya güncel olmaması halinde

İNTERGEO”nın bu sebeple uğrayacağı zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

 • İNTERGEO tarafından sağlanan kişisel verileri muhafaza eden/işleyen Tedarikçi/İş Ortağı, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, aktarılmasını ve erişilmesini önlemek ile hukuka uygun muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla kendi verileri için aldığı tedbirlerden az olmamak kaydıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak ve mevzuatta çerçevesinde öngörülen denetimleri yapmak ya da yaptırmak ile yükümlüdür.
 • Tedarikçi/İşOrtağı, İNTERGEO tarafından sağlanan kişisel verileri yalnızca İNTERGEO’ya bildirilen amaç bakımından zorunlu olduğu kadarıyla işleyeceğini kabul ve beyan etmekted
 • Tedarikçi/İş Ortağı, İNTERGEO tarafından sağlanan kişisel veriler ile ilgili çalışanlarına Kişisel Verileri Koruma Mevzuatı’ndaki yükümlülükleri ve sonuçları kapsamında bilgilendirme yapacaklarını ve eğer, İNTERGEO çalışanları ile ilgili bilgi alıyorsa gerekli idari ve teknik önlemlerin alınacağını kabul, beyan ve taahhüt
 • Tedarikçi/İş Ortağı İNTERGEO tarafından sağlanan kişisel verilerin işlenmesini ve kullanılmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması ya da yasal sürelerinin sona ermesi halinde veya İNTERGEO’nun talebi üzerine; derhal, bu verileri fiziksel ve elektronik olarak işlendiği ortamdan (arşiv, belge, elektronik dosya, cd, disket, hard-disk, server vb.) geri dönülemeyecek bir şekilde imha edeceğini kabul, beyan ve taahhüt
 • Tedarikçi/ İş Ortağı, ticari sözleşme ve işbu Protokol konusu verilere (kimlik, iletişim ile vergi numarası, IBAN vb. sözleşmenin ifası için gerekli finansal bilgiler) ilişkin İNTERGEO tarafından iletilen ve iletilecek her türlü bilgi ve belge talebini, NTERGEO’nun talebinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • NTERGEO, Tedarikçi/İş Ortağından edindiği kişisel verileri, hissedarlarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla, ticari sözleşmenin ifası amacıyla NTERGEO’nun sözleşme imzaladığı ve imzalayacağı iş ortaklarına, bankalara, kredi kayıt kurumuna, sigorta şirketlerine, tedarikçilerine ve yüklenicilerine ilgili mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında aktarabilecekti
 • Taraflar, veri işleme hizmetlerinin sunumunda yardımcı olmak için güvenilir bir üçüncü kişi ile kişisel veri işleme sözleşmesi yapma hakkına
 • İNTERGEO nezdinde işlenen kişisel veriler ile ilgili olmak üzere Tedarikçi/İş Ortağı’na, herhangi bir üçüncü kişi veya personelinden gelen bir veri güvenliği ihlali talebi ya da başvurusunda Tedarikçi/İş Ortağı, derhal söz konusu başvuruya ilişkin olarak bildirim yapacaktır. İNTERGEO, yalnızca kusurunun ve kusurundan kaynaklanan doğrudan zararların mahkeme kararıyla kesinleşmiş olması kaydıyla, veri güvenliği ihlallerinden sorumlu olacaktır.
 • Tedarikçi/İş Ortağının kendisinin, çalışanlarının ve/veya alt yüklenicilerinin, işbu Protokol’de belirtilen yükümlülükleri ihlal etmesi halinde; İNTERGEO ile üçüncü kişiler nezdinde meydana gelen her türlü zarar ve ziyandan müştereken sorumlu

olacaktır. Buna ek olarak İNTERGEO’nun ödemekle yükümlü kalacağı ve/veya kaldığı tutarları faiz ve masrafları ile birlikte derhal nakden ve defaten ödeyecektir.

 • Bunlara ek olarak Tedarikçi/İş Ortağı, İNTERGEO’ya sağladığı kişisel verilerin, işleneceğini ve kullanılacağını

bilmektedir. Bu çerçevede işlenen kişisel verilerin, yasal bir dayanak bulunmadığı veya bu bilgilerin söz konusu

şekilde kullanılabileceğine ilişkin  olarak kullanıcı açıkça mutabakata varılmadığı müddetçe, üçüncü kişilere ifşa

etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 • Tedarikçi/İşOrtağı, işbu Protokol’de yer alan düzenlemelere ve Kanun ve ilgili mevzuat başta olmak üzere Türk Hukukuna aykırı davranması halinde, idari para cezaları da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere İNTERGEO’nun her türlü menfi ve müspet zararını İNTERGEO ‘nın ilk yazılı talebi üzerine nakden ve defaten tazmin
 • Ek-l’de yer alan Aydınlatma Metni, Protokol’ün eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Protokol’de yer alan tüm hükümlerin geçersiz kabul edilmesi durumunda dahi Ek-1’de yer alan Aydınlatma Metni’nin geçerliliği, kanuna uygunluğu ve icbar edilebilirliği herhangi bir şekilde etkilenmeyecek veya halel görmeyecektir.
 • İşbu Protokol, Taraflarca 2 (iki) nüsha olarak …/…/…. tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

İNTERGEO ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ  SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.                                     TEDARİKÇİ

 

Ek 1 Tedarikçi/ Is Ortağı  Ve Çalışanları icin Aydınlatma Metni

Ek 2 Tedarikçi/ Is Ortağı İmza Sirküleri

 

EK 1     TEDARİKÇİ/ İS ORTAGI VE ÇALIŞANLARI İCİN AYDINLATMA METNİ

 Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun’un 10.maddesi  ile  Aydınlatma  Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde  Uygulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İNTERGEO ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ  SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

Ticari ilişki gereği, Tedarikçi/İş Ortağının kendisi tarafından paylaşılan ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, iletişim bilgisi, e-posta adresi, unvan, IBAN bilgisi, vergi numarası, mesleki deneyim bilgileri, imza sirküleri ile iş ortağı/ tedarikçi çalışanı tarafından paylaşılan ad-soyad, iletişim bilgisi, e posta adresi  ve ilgili kanun kapsamındaki sair kişisel veriler,;

 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütü lmesi / denetimi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda yukarıda yer alan kişisel veriler; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak sözlü, yazılı (tedarikçi için şablon form), çalışanlarınız aracılığıyla ya da elektronik (e-mail) olarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Bahsi geçen bu kişisel veriler gizli tutulmaktadır. Tedarik sürecinin yürütülmesi adına yetkili kişinin  adı,  soyadı,  T.C.  kimlik numarası ve iletişim bilgileri bankalar, gümrük müşavirliği, sigorta şirketleri; gerekli muhasebe işlemleri ile  ilgili  denetleme süreçlerinin yürütülmesi adına yeminli mali  müşavir  ve  denetçiler  ile  paylaşılmaktadır.  Bilgilerin  elektronik  platformlar aracılığıyla (e-posta, bulut sistemler, portal, ERP sistemi vb.), şirket politikamız gereği Şirketimiz bünyesinde iş  sürekliliğini sağlamak, hakkınızın kurulmasını ve icra edilmesini hızlandırmak ve verimliliği artırmak için yurt dışı  menşeili  harici  bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına ve ERP hizmeti servis sağlayıcılarına ait sunucularda saklanabilmektedir. İşbu  nedenle; tarafınızca elektronik yollarla iletilen kişisel verilerinizin Şirketimiz’de, yurt içi ve yurt dışındaki iştirakleri ile harici bilgi işlem sunucularında işlenmesi  hususunda açık rızanızın bulunduğu esas alınacaktır.İş bu kişisel veriler,  Gerekçesi ile Birlikte talep edildiğinde kolluk kuvveti, yargısal merci  ve her türlü resmi kurum ve kuruluşlar  ile  (Vergi Daireleri,  Adliyeler, İcİcra Daireleri  Türkiye İstatistik  Kurumu  vb.]  ve ticari sözleşmeli hissedarlar ile paylaşılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e çerçevesindeki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte  https://www.mavikimya.net/ adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik  ortamda  veya  üyeliğinizin teyit edildiği  elektronik  posta  adresiniz  üzerinden  kvkk@mavikimya.net adresine konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi https://www.mavikimya.net/ adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.

İNTERGEO ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ  SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

Back To Top